Laddinfra Öst

Skylt laddstation

Sverige har antagit målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Detta innebär att en snabb övergång till förnybara drivmedel krävs inom transportsektorn. Flera alternativa drivmedel kommer sannolikt att finnas inom olika delar av den framtida fordonsflottan. En elektrifierad fordonsflotta har fördelen att den är mer energieffektiv och kraftigt reducerar partikelutsläppen och buller från trafiken.

 

Ett betydande hinder för en bredare introduktion av elbilar bedöms vara avsaknaden av en rikstäckande infrastruktur för laddningsstationer längs större vägar, vid olika destinationspunkter, i glesbygden samt vid flerfamiljsbostäder och arbetsplatser.

I regeringens satsning Klimatklivet, pekas utbyggnaden av laddinfrastruktur ut som ett prioriterat område. Mot bakgrund av detta fattade Länsstyrelserna och Regionförbunden/ Regionerna i Östra Mellansverige beslut om att ansöka om medel från Tillväxtverket för en särskild insats. Det resulterade i projektet Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon i Östra Mellansverige, kortare benämnt Laddinfra Öst. Projektet har som syfte att stimulera till en ökad utbyggnad av laddstationer i regionen samt dessutom vara ett stöd för de aktörer som vill engagera sig i detta arbete.

På projektwebbplatsen hittar du information om vad som är på gång samt kan ta del av det material som tagits fram inom ramen för projektet.

Befintlig laddinfrastruktur

Se befintlig laddinfrastruktur i realtid och kolla om det finns en laddstation nära dig på Power Circle

 

 

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

 Samverkansparter

Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Uppsala län, Region Örebro län och Region Östergötland